We are travelers - SAS

We are travelers - SAS

Årsmöte 10 maj 2021 (Video)
Visa Dag | Visa vecka | Visa månad | Visa händelser
2021-05-10 (16:00 - 18:00)

Hej!

Alla medlemmar i SAS Group Club Sweden kallas härmed till årsmöte den 10 maj 2021 kl. 16.00. 

Mötet hålls digitalt pga. Corona, klicka på länk i utskicket för att kunna deltaga på mötet (fungerar både på telefonen och på dator)

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Detta blir första gången vi håller ett digitalt årsmöte så hör av er till vår mailbox om frågor hur man ska göra för att koppla upp sig mot mötet.

Vill också passa på att be om det finns någon medlem som är intresserad av att ingå i moderklubbens styrelse kontakta oss.

Vi vill att ni anmäler ert deltagande för att vi ska kunna planera för mötet. Detta gör ni här nedan.

Agenda:

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare
Fråga om årsmötet behörigen utlysts
Val av två justeringsmän
Godkännande av dagordningen
Godkännande av verksamhetsberättelse
Godkännande av resultat samt fastställande av balansräkningen
Godkännande av revisionsberättelsen
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa
Val av revisorer
Val av valberedning
Fastställande av budget för kommande räkenskapsår
Förslag på stadgeändringar
Behandling av förslag av styrelsen eller ärenden som av medlem ingivits i enlighet med stadgarna
Övrigt - SAS klubben framåt, vad tror vi om framtiden

Med vänliga hälsningar

Styrelsen SAS Group Club Sweden

Denna händelse är inte längre bokningsbar